Christmas tree Qingdao Hisense Da Wei

Taken by Da Wei in Qingdao for Christmas. Send us your photos: info@qingdaonese.com.

Christmas Qingdao Hisense Da Wei

Be Sociable, Share!